شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

خدمات بعد از فروش

خدمات بعد از فروش

خدمات بعد از فروش محصولات تولیدی این شرکت به مدت ۱۰ سال می باشد که انجام آن مشمول پرداخت هزینه خواهد بود.

خدمات گارانتی محصولات این شرکت نیز طبق شرایط مندرج در صفحه “شرایط گارانتی محصولات”  بصورت رایگان به مشتریان و کارفرمایان گرامی ارائه می گردد.

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin