شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

حوزه های فعالیت

حوزه های فعالیت پترونیک:

حوزه های تخصصی کاری شرکت مهندسی پترونیک صنعت به شرح ذیل می باشد:


سکوبندی، میزبندی و کابینت بندی آزمایشگاه
——
سیستم مرکزی تامین، کنترل و انتقال گاز
 
تجهیزات تخصصی ایمنی آزمایشگاهی

هودهای پیشرفته و مدرن آزمایشگاهی

 

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin